Vedtekter Sørbråten vel

Pr 18.03.2015

§ 1 Navn

Foreningens navn er Sørbråten vel.

§ 2. Formål

Velforeningen skal arbeide for felles interesser på sørbråten. Velforeningen skal gjennom sitt arbeid styrke lokalmiljøet på sørbråten. Av konkrete saker vellet skal jobbe med, nevnes:

  1. Drift og vedlikehold av Sørbråten Velhus.
  2. Kontakt med offentlige myndigheter og andre organer

I saker som gjelder Sørbråten som lokalmiljø. Sørbråten vel er partipolitisk nøytralt.

§ 3. Medlemskap

Alle parselleiere er pliktig medlemmer Ifølge skjøte utstedt av Sydbraaten Byggetomter A/S. Andre interesserte med tilknytting til sørbråten kan søke om medlemskap. Frivillig har tre måneders gjensidig oppsigelsestid. Styrets avgjørelse er endelig.

§ 4. Styret

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer som alle velges for to (2) år. Leder og kasserer velges særskilt på årsmøtet. For øvrig konstituerer styret seg selv. Årsmøtet velger en (1) revisor med vararepresentant. Styret kan opprette særutvalg. Lederen i særutvalget må være medlem av styret i Sørbråten vel. Særutvalget jobber etter oppdrag fra styret, og er ansvarlig ovenfor styret. Leder i særutvalget har rapport plikt ovenfor styret. Valgbare personer til styret og underutvalg er parselleiere og frivillige medlemmer. Husstandsmedlemmer kan også velges. Tillitsverv i styret eller særutvalg er ulønnet, men direkte utgifter og tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes etter regning til styret.

§ 5. Styrets plikter

Styret har den daglige ledelsen av Sørbråten vel. Lederen innkaller til styremøter. Styret innkaller til eventuelle medlemsmøter og til årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når fem (5) medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret forvalter sørbråten vels midler. Kasserer fører velets medlemskartotek og har ansvaret for regnskap, herunder innbetaling av kontingenter. Sekretæren fører vellets protokoll.

§ 6. Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet for ett (1) år av gangen, for det påfølgende kalenderår. For pliktige medlemmer betales kontingenten for hver parsell medlemmet eier. For andre medlemmer er kontingenten som for en parsell. Kontingenten betales forskuddsvis og må betales innen årsmøtet for å oppnå stemmerett på årsmøtet.

§ 7. Årsmøtet

Årsmøtet er sørbråten vels øverste myndighet. Årsmøtet holdes i mars måned, og innkalles skriftlig med minst 3 (tre) ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være i hende innen 1.februar. Med innkallingen følger dagsorden, revidert regnskap, årsberetning med rapport fra oppnevnte særutvalg og eventuelle forslag, årsmøtet skal behandle.

  1. Valg av dirigent
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Innkomne forslag
  5. Fastsetting av kontingent
  6. Valg

Minst tyve (20) medlemmer som har betalt foregående års kontingent, må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, innkalles til nytt årsmøte innen tre (3) uker. Det nye årsmøtet er beslutningsdyktig uansett antall stemmeberettigede. Hver parsell representerer en (1) stemme. Dersom to (2) eller flere parseller har samme eier, har eieren en (1) stemme, andre medlemmer som har fått innvilget medlemskap av styret, har en stemme.

§ 8. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/5 av medlemmene krever det. Et slikt årsmøte innkalles med minst to (2) ukers varsel, og dagsorden settes opp av styret.

§ 9. Vedtektsendringer

Forslag om vedtektsendring må behandles på årsmøtet og vedtas med 2/3 flertall.

§ 10. Oppløsning

Forslag om oppløsning av sørbåten vel behandles av det ordinære årsmøtet hvor det kreves 2/3 flertall for å bli vedtatt.
Beslutter årsmøtet oppløsning med det nødvendige flertall innkalles det til ekstra ordinært årsmøte, hvor det også kreves 2/3 flertall for å bli vedtatt. I tilfelle oppløsning kan årsmøtet bestemme hvordan vellets midler benyttes til Sørbråten`s beste.

Har du spørsmål om styrets arbeid eller ønsker å bidra? Send oss en epost.

KONTAKT STYRET