Vedtekter for Sørbråten veilag

Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 10. oktober 2001, sist revidert på årsmøte 9. mars 2016.

§1 Formål

Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jfr. §2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig og brukelig stand. Veilaget skal blant annet sørge for vedlikehold, brøyting og nødvendig utbedring av veiene.

§2 Veier omfattet av veilaget

 Veilaget omfatter følgende veistrekninger:

 • Sørbråtveien fra Movassbekken og nordover til enden av veien
 • Lauvlundveien
 • Kudalsveien
 • Sørsvingen
 • Stårputtveien
 • Kroken
 • Sørhellinga
 • Minåsveien
 • Rundmyrveien
 • Movassbakken
 • Torstølveien
 • Sørstien

Når uttrykket «veiene» brukes i disse vedtektene, menes veistrekningene som er nevnt i første ledd.

§3 Medlemskap

Alle som eier, leier eller fester tomt, bolig eller fritidsbolig med adkomst til veiene, er medlemmer av veilaget. Hver boenhet/husstand anses som ett medlem.

Medlemskapet følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne.

Dersom en eiendom blir delt og den fradelte parsellen sokner til veien, har denne rett og plikt til å bli med i veilaget.

Som nye medlemmer kan etter søknad tas opp andre eiendommer i området og andre som veilaget er interessert i å ha som medlemmer. Søknad sendes veilagets styre. Nytt medlem etter dette ledd må godkjennes av veilagets årsmøte.

§4 Regnskaps- og arbeidsår

Regnskaps- og arbeidsåret i veilaget følger kalenderåret.

§5 Ordinært årsmøte

 Årsmøtet er veilagets overordnede organ.

Ordinært årsmøte skal avholdes innen 1. april hvert år. Bare medlemmer har møte- og stemmerett på årsmøtet. Medlemmene kan være representert ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

Årsmøtet skal treffe beslutning i følgende saker:

 • Velge ordstyrer
 • Velge protokollfører
 • Godkjenne innkallingen, fullmakter og saksliste
 • Velge to personer som sammen med styrets leder skal skrive under protokollen
 • Behandle årsmeldingen fra styret
 • Behandle revidert regnskap, og budsjettforslag
 • Behandle arbeidsplan
 • Fastsette kontingentens størrelse samt eventuelle andre avgifter
 • Behandle innkomne saker
 • Velge styreleder
 • Velge styremedlemmer og vararepresentanter som står på valg
 • Velge to revisorer med vararepresentanter for to år. Etter første året er den ene på valg etter loddtrekning
 • Velge valgnemnd
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen

Det skal føres protokoll for årsmøtet. Protokollen skal underskrives av styrelederen og to av medlemmene som er valgt på møtet.

§6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller representanter for mer enn 1/3 av medlemmene krever det.

Unntatt kravet til hvilke saker som skal behandles, gjelder reglene om ordinært årsmøte tilsvarende så langt de passer.

§7 Avstemning 

For andre beslutninger enn vedtektsendringer treffer årsmøtet beslutning med alminnelig flertall av de fremmøtte. Hvert medlem har en stemme. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Avstemning skal skje skriftlig dersom en av de fremmøtte medlemmene krever det. Ved skriftlig valg anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.

§8 Innkalling til årsmøte

Årsmøtet kalles inn av styret. Innkallingen skal være skriftlig og sendt til medlemmene senest to uker før årsmøtet. Sakslisten skal gå frem av innkallingen . Årsmøtet kan ikke treffe bindende beslutninger i saker som ikke er nevnt i innkallingen.

Ved vedtektsendring skal hovedinnholdet i den nye vedtekten gjengis i innkallingen. Forslag til saker som skal behandles i årsmøtet må være kommet frem til styret senest 1. februar.

§9 Styret

Årsmøtet skal velge et styre for veilaget.

§10 Styrets sammensetning

Årsmøtet i veilaget kan bestemme at styret for veilaget skal være det samme som styret i Sørbråten vel. Dette kan bare gjøres etter skriftlig forhåndssamtykke fra styret i Sørbråten vel.

Hvis årsmøtet ikke treffer slik beslutning som nevnt i første ledd, skal styret ha tre medlemmer og en vararepresentant. Årsmøtet velger styreleder. Styret velger selv blant sine medlemmer kasserer og sekretær.

Styreleder står til valg hvert år. De øvrige styremedlemmene blir valgt for to år av gangen. Etter første året er ett av styremedlemmene på valg. Dersom ikke ett av styremedlemmene stiller på valg frivillig, treffes avgjørelse ved loddtrekning.

§11 Styrets oppgaver

Etter retningslinjer gitt av årsmøtet skal styret:

 • Forberede, kalle inn til og arrangere årsmøte
 • Sørge for ordnet regnskap og revisjon
 • Utarbeide forslag til budsjett for veilaget
 • Behandle forslag til arbeidsplan for veilaget
 • Lede driften av veiene, herunder innhente anbud og sette bort arbeid, føre tilsyn med arbeid mv. i overensstemmelse med vedtektene , vedtak på årsmøte og godkjent budsjett og arbeidsplan
 • Hindre ufornuftig bruk av veiene ved å regulere eller stoppe kjøring i kortere eller lengre tid, for eksempel under teleløsning og regnperioder
 • Avgjøre spørsmål fra andre personer, foreninger mv. om bruk av veien
 • Kreve innbetaling av kontingent og eventuelle avgifter
 • Sette i verk misligholdsanksjoner etter vedtektene 19
 • Tvangsinndrive krav i medhold av veiloven 59 dersom dette er i veilagets interesse
 • Innkalle til og sørge for at det opprettes et arbeidsutvalg
 • Gjennomføre andre saker som årsmøtet pålegger styret

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av minst to av styrets medlemmer. Protokollen skal være tilgjengelig for alle medlemmer i veilaget.

§12 Avstemning

 Styret er vedtaksdyktig når minst to av styrets medlemmer er til stede.

Styret treffe beslutninger med alminnelig flertall. Når bare to av styrets medlemmer er til stede treffes beslutninger bare ved enstemmighet. Ved økonomiske beslutninger må kasserer være til stede.

§13 Styrelederens kompetanse

Styrelederen kan treffe beslutning alene i saker av mindre betydning eller saker som må behandles raskt. Styrelederen skal informere resten av styret om slike avgjørelser i første styremøte.

Årsmøtet kan gi styrelederen fullmakt til å treffe avgjørelser eller til å binde veilaget overfor tredjemenn.

§14 Arbeidsutvalg og veirepresentanter

Oppsitterne i hver vei oppnevner en representant for veien . Representantene deltar på utvidede styremøter i veilaget. Veirepresentantene skal være kontaktpunkt mellom veilaget og beboerne i hver enkelt vei. Veirepresentantene har ansvar for å følge med på tilstanden på veien de representerer, og melde fra til veilaget ved behov for vedlikehold mv. Veirepresentantene har også et ansvar for å kontakte nye beboere på Sørbråten om betingelsene for bruk av veien.

Styret skal sørge for at det opprettes et arbeidsutvalg som skal bistå med praktisk gjennomføring av veivedlikeholdet. Etter retningslinjer gitt av årsmøtet skal arbeidsutvalget:

 • Velge leder som rapporterer til styret
 • Utarbeide forslag til arbeidsplan for veilaget
 • Sette i gang mindre arbeid som må gjøres for å hindre eller reparere skader på veiene
 • Gjøre mindre innkjøp av utstyr eller verktøy som er nødvendig for gjennomføringen av styrets oppgaver
 • Gjennomføre andre saker som årsmøtet eller styret pålegger arbeidsutvalget.

§15 Kontingent

Hvert medlem er pliktig å betale kontingent til veilagets konto før inneværende års generalforsamling.

Kontingentens størrelse fastsettes på årsmøte. Kontingentens størrelse fastsettes på bakgrunn av påløpte og fremtidige utgifter veilaget har hatt eller vil ha til forvaltning av veiene, herunder ekstraordinært vedlikehold , utbedringer el. og til administrasjon av veilaget.

Medlemmer som ikke bruker veiene eller som av andre grunner ikke har grunn til å betale full kontingent til veilaget, kan søke styret om reduksjon eller fritak fra betalingsplikten. Søknad behandles og avgjøres av styret. Reduksjon og fritak kan maksimalt gis for to år av gangen. Dersom det er saklig grunn til det, for eksempel at medlemmet har tatt i bruk veien, kan styret oppheve reduksjonen eller fritaket før dispensasjonsperioden er utløpt.

§16 Særavgift for ekstraordinær bruk av veiene

Dersom et medlem har behov for å bruke veiene i strid med vedtektene eller i strid med pålegg fra årsmøte eller fra styre, kan styret gi dispensasjon til slik bruk mot en særlig avgift.

I forbindelse med utbygging/større arbeider må oppsitter betale kr. 50,- per kjørt tur med tungtransport. Dette skal dekke ekstra slitasje på veiene. Ved større arbeider kan man også velge å heller betale et engangsbeløp på kroner 2000,- Beløpet skal dekke ekstra slitasje på veiene, og vil ikke dekke eventuelle skader.

§17 Dugnadsplikt

Medlemmene er pliktig til å delta på dugnader som styret innkaller til. Slik innkalling må være sendt til medlemmene senest to uker før dugnaden skal skje.

Medlemmer som ikke møter opp på dugnad og som ikke har fått fraværet godkjent av styret på forhånd, plikter å betale kr. 250,- til veilaget.

§18 Bruk av veiene

Transport må ikke skje når det kan være fare for skade på veibane, stikkrenner eller grøfter.

§19 Sanksjoner ved medlemmers mislighold

For det tilfelle at noen av veilagets medlemmer misligholder lagets vedtekter eller pålegg fra årsmøtet eller styre, for eksempel ved ikke å betale kontingent, kan styret iverksette misligholdsanksjoner.

§20 Ansvar for skader på veiene

Medlemmer og andre som bruker veiene og som ikke holder seg til vedtektene eller retter seg etter pålegg fra årsmøtet eller styret, er personlig ansvarlig for skader de slik påfører veiene.

Dersom slike skader ikke blir tilfredsstillende utbedret innen rimelig tid eller innen en frist som er gitt av styret, kan styret sørge for utført utbedring for medlemmets/brukerens regning.

Dersom det oppstår skader på veiene i forbindelse med utbygging el. må dette utbedres av utbygger. Veilaget kontaktes i slike tilfeller, og det avtales frist for utbedring av veien. Arbeidet må godkjennes av veilaget etter at det er utført.