Årsmøte innkalling 2024

Det kalles inn til årsmøte den 20. mars på Sørbråten Velhus.
Møtet er fra klokken 19:00 til 20:00.

Denne innkallingen blir sendt medlemmer per e-post og SMS via SmartOrg og lagt ut på vår hjemmeside.

De som ikke har registrert sin e-post adresse i medlemsregisteret, kan gjøre dette ved å sende en e-post til vellets kasserer,
Ivar Hordnes: ivarh567@gmail.com

Årsmøtet er Sørbråten Vels øverste myndighet. Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent for 2024 i.h.h.t.
vedtektene som er gjengitt på våre hjemmesider: www.sorbratenvel.no/vedtekter/

Dagsorden

1) Konstituering:

– Valg av møteleder
– Valg av referent
– Valg av to deltakere til å signere protokoll
– Godkjenne innkalling

2) Årsberetning – se vedlegg
Årsberetning 2023

3) Regnskap/Revisjon/Budsjett
– Regnskap – se vedlegg
– Revisors beretning blir framlagt på årsmøtet
– Styrets forslag til budsjett for 2024 blir framlagt på årsmøtet 4) Innkomne forslag
– Fra styret i vellet: Vedtektsendring – se vedlegg
5) Fastsette kontingent for 2025
6) Valg