Protokoll fra årsmøtet i Sørbråten Vel, 2019

Årsmøtet ble holdt onsdag 20. mars 2019, i Sørbråten Velhus kl.19:00 – 19.55.

Sak 1: Konstituering

 1. Styrets leder, Sigurd Grytten, åpnet møtet. Han ble også valgt som leder for årsmøtet.
 2. Micael Wendell ble valgt som referent.
 3. Det merkes fra årsmøtet at innkalling går på epost. Styret viser til at det på årsmøtet 2018 ble vedtatt at det fra 2019 sendes innkalling til årsmøter og protokoll fra årsmøter på epost til medlemmene. Innkallingen ble godkjent med en innsigelse.
 4. Eva Therese Graff og Martin Mølmen ble valgt til å signere protokollen.

Sak 2: Årsberetning 2018

Årsmøtets leder viste til årsberetningen og leste denne opp for årsmøtet. Denne ble tatt til etterretning av årsmøtet, og følgende kommentarer til årsmeldingen noteres før regnskap og budsjett behandles.

 • Oppgradering av Movatn stasjon: Det oppfordres fra salen til at styret kontakter kommunen for å begynne en dialog. Spesielt bemerkes det på at det burde være flere parkeringsplasser i tillegg må at gjerden på Løvenskjolds eiendom må fjernes.
 • Sørbråten dagen: Styret oppfordrer medlemmer til melde in gode tanker og gjerne hjelpe styret med at få Sørbråten dagen til en fantastisk dag for Sørbråten.
 • Sørbråten Velhus. Det ønskes en hjertestarter på velhuset
 • Det er et ønske at oppslagstavlene blir malt.

Sak 3: Regnskap 2018

Forslag til vedtak: Det framlagte regnskap for 2018 godkjennes.

Vedtak: Regnskapet godkjennes.

Sak 4: Budsjett 2019

Forslag til vedtak: Budsjett for 2019 godkjennes.

Vedtak: Budsjettet godkjennes

Sak 5: Innkomne forslag

Det har ikke kommet inn forslag til styret.

Sak 6: Valg av styret

Valgkomiteen har følgende forslag til nytt styre, presentert av Eva Therese Graff.

Leder:

 • Sigurd Grytten, 2018-2020

Kasserer:

 • Ivar Hordnes (gjenvalgt), 2019-2021

Styremedlemmer:

 • Micael Wendell, 2018-2020
 • Erik Leirdal, 2018-2020
 • Kaisa Milch (ny), 2019-2021
 • Ola Grønning (ny), 2019-2021
 • Petronelle Herbern (ny), 2019-2021

Varamedlemmer:

 • Bente Osmundsen (ny), 2019-2021
 • Maria Hauge (ny), 2019-2021

Revisor:

 • Bjørn Holter, 2018-2020

Vedtak: Ola Grønning, Kaisa Milch og Petronelle Hebern velges ved akklamasjon til styremedlemmer. Bente Osmundsen og Maria Hauge velges ved akklamasjon til varamedlemer.

Sak 6: Valg av valgkomite

Styrets innstilling til valgkomite: Eva Therese Graff, Aud-Karin Ebeltoft, Margit Iren Ulriksen, Martin Mølmen.

Vedtak: Styrets forslag til ny valgkomité godkjennes ved akklamasjon.

Signert av:

Micael Wendell (referent)

Eva Therese Graff

Martin Mølmen