Protokoll fra årsmøtet i Sørbråten Vel, 2018

Årsmøtet ble holdt onsdag 14. mars 2018, i Sørbråten Velhus kl.19:00 – 19.55. Styrets leder åpnet møtet med ett minutts stillhet til minne om medlemmer som har gått bort det siste året.

Sak 1: Konstituering

 1. Styrets leder, Aud-Karin Ebeltoft, åpnet møtet. Hun ble også valgt som leder.
 2. Margit Iren Ulriksen ble valgt som referent
 3. Innkallingen ble godkjent uten innvendinger
 4. Geir Harald Baalsrud Ingeborgrud og Stian Fossum ble valgt til å signere protokollen.

Sak 2: Vellet – Årsberetning 2017

Styrets tillitsvalgte presenterte seg. Styrets leder viste til årsberetningen. Denne ble tatt til etterretning av årsmøtet, og følgende kommentarer til årsmeldingen noteres før regnskap og budsjett behandles.

 • Forskrift om tømming: Det oppfordres fra salen til at styret fortsetter dialogen med bystyret og anmodes om at man bruker de gode erfaringene med dagens ordning som argument. Det kommenteres også at alle som i privat regi tar kontakt med politikere eller byråkrater bør sette seg inn i forskriften og føre en saklig argumentasjon.
 • Sørbråten Kvinneforening opplyser om at de har byttet navn til Sørbråten Nærmiljøgruppe. Foreningen oppfordrer flere til å melde seg inn.
 • Gisle Haavaag orienterte om status for fibersaken. Fiber kan være på plass på Sørbråten innen utgangen av 2018.
 • Årsmøtet takker Gisle Haavaag og Erik Leirdal for deres innsats i fibergruppen.

I. Regnskap 2017

Forslag til vedtak: Det framlagte regnskap for 2017 godkjennes.

Vedtak: Regnskapet godkjennes.

II. Budsjett 2018

Forslag til vedtak: Budsjett for 2018 godkjennes.

Vedtak: Budsjettet godkjennes

Sak 3: Forslag fra styret

Forslag til vedtak: Fra 2019 sendes innkalling til årsmøter og protokoll fra årsmøter på epost til medlemmene. Medlemmer som fortsatt ønsker å motta innkalling og protokoll på papir gir beskjed til kasserer, Ivar Hordnes (kasserer@sorbratenvel.no).

Vedtak: Forslaget godkjennes.

Sak 4: Innkomne forslag

Det har ikke kommet inn forslag til styret.

Sak 5: Valg av tillitsvalgte

Aud-Karin Ebeltoft og Fredrik Biong ble takket av som tillitsvalgte.

I. Valg av nytt styre

Valgkomiteen har følgende forslag til nytt styre, presentert av Eva Therese Graff.

Leder:

 • Sigurd Grytten (ny), 2018-2020

Kasserer:

 • Ivar Hordnes,  2017-2019

Styremedlemmer:

 • Micael Wendell (gjenvalgt), 2018-2020
 • Erik Leirdal (ny), 2018-2020
 • Gisle Haavaag, 2017-2019
 • Margit Iren Ulriksen, 2017-2019
 • Martin Mølmen, 2017-2019

Varamedlemmer:

 • Ola Grønning (ny), 2018-2020
 • Marte Sollund , 2017-2019

Revisor:

 • Bjørn Holter,  2018-2020

Vedtak: Sigurd Grytten velges ved akklamasjon til ny leder. Micael Wendell og Ola Grønning velges ved akklamasjon til henholdsvis styremedlem og varamedlem. Bjørn Holter velges ved akklamasjon til revisor.

II. Valg av ny valgkomitè

Styrets innstilling til valgkomite: Eva Therese Graff, Christine Ingeborgrud, Gry Jæger, Aud-Karin Ebeltoft.

Vedtak: Styrets forslag til ny valgkomité godkjennes ved akklamasjon.

Signert av:

Margit Iren Ulriksen(referent)

Geir Harald Baalsrud Ingeborgrud

Stian Fossum