Årsmøtereferat, Sørbråten veilag 2018

14. mars 2018

Konstituering

Åpning

Styreleder Arild Pedersen åpnet årsmøtet.

Valg av møteleder

Ragnar Semundseth ble valgt som møteleder.

Valg av referent

Steinar Glomnes ble valgt som referent.

Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent. Det var oppgitt feil årstall. Det skulle vært 2018.

Valg av to personer til å signere protokollen

Fredrik Biong og Eva Milch signerer protokollen og er tellekorps ved behov.

Dagsorden

Konstituering

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Godkjenning av innkalling
 5. Valg av to personer til å signere protokollen

Årsberetning og regnskap

 1. Årsberetning 2017
 2. Regnskap og balanse 2017

Saker til behandling

 1. Budsjett 2018
 2. Valg
 3. Veirepresentanter

Sak 6 Årsberetning 2017

Styreleder Arild Pedersen informerte om veilagets aktiviteter i 2017, som beskrevet i årsmøtet.

Spørsmål om parkeringsforbudtskilting. Dette er i perioder en del feil parkering rundt stasjonen og velhuset.

Svar: Stasjonen er skiltet. Veilaget har bedt Parkeringsmyndighetene i Oslo om å følge bedre opp, spesielt i helgene.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent.

Sak 7 Regnskap og balanse 20 17

Regnskapet har feil årstall. Det skulle vært 2017 istedenfor 2016.

Vedtak: Regnskap ble godkjent.

 

Sak 8 Budsjett 2018

Vedtak: Budsjettforslaget for 2018 godkjennes.

Sak 9 Valg

Det ble valgt personer til følgende roller:

 • Styreleder:
Arild Pedersen 2018/2019
 • Sekretær:
Bård Sypriansen Baanerud 2018/2020
 • Varamedlem:
Tor Halle 2018/2020
 • Revisor:
Bjørn Holter 2018/2020

Alle valg var enstemmig.

Sak 10 Vegrepresentanter

Oversikt over vegrepresentanter:

Laulundveien John Martin Dervå
Kroken Ragnar Semundseth
Kudalsveien John Arne Gjertsen
Minåsveien Fredrik Eldorhagen
Movassbakken Øystein Varahaugvik
Rundmyrveien Fredrik Biong
Stårputtveien Geir Svendsen
Sørbråtveien (nord for Snippen) Jan Oseth
Sørbråtveien (nord for Velhuset) Gunnar Svendsen
Sørbråtveien (sør for Vellhuset) Terje Tyskeberget
Sørhellinga Morgan Bunes
Sørstien Therese Graff
Sørsvingen Jan Arve Thonvald
Torstølveien Eivind Selvig

 

Forslag til vedtak: Oversikten tas til orientering.

 

SIGNATUR 04/04/2018

Fredrik Biong                                                 Eva Milch

 

Til informasjon:

Styrets sammensetning:

Rolle Navn Valgt til årsmøtet i
Styreleder Arild Pedersen 2019
Kasserer Magga Fjelltun 2019
Sekretær Bård Sypriansen Baanerud 2020
Varamedlem Tord-Jalle 2020
Revisor Bjørn Holter 2020
Revisor Kari Dubai 2019
Valgnemnd Ragnar Semundseth 2019
Valgnemnd Terje Tyskeberget 2019

Informasjon om pågående saker fra Veilaget, pr. mars 2018

Oppsummering så langt om skilting på Sørbråten.

Oslo kommune overtok skiltmyndigheten fra Oslo politiet i 2015. Men det er fortsatt Statens vegvesen som har skiltvedtaks myndighet.

Veilaget har hatt en rekke telefoner og noe mail korrespondanse med Oslo kommune. Oslo kommune gjorde undersøkelser og fartsprøver på Sørbråten sommeren 2017.

Da ble det klart for dem at fartsdempende skilting er nødvendig.

Oslo kommune har nå send en henstilling om vedtak for endring av fartsgrenser på Sørbråten, til Statens Vegvesen, skiltvedtaksmyndighet.

Dersom henstillingen fra Oslo kommune blir vedtatt, vil skiltene bli satt opp av Oslo kommune i sommer, 2018 . Vi venter på vedtaket. Veilaget har purret på vedtaket flere ganger siden januar 2018.

Overtagelse av veinettet  på Sørbråten.

Veilaget har bedt om en uttalelse/ redegjørelse for overtagelse av privat vei. Vi har nå fått respons på forespørselen.

Dersom kommunen skal overta en privat vei, skal denne være regulert og opparbeidet etter kommunale normer og standarder, som må dokumenteres til oss.

I den forbindelse vises det til Statens Vegvesen sine håndbøker og Bymiljøetaten sine gatenormaler. Dersom en grunneier ønsker å opparbeide privat vei til kommunal standard gjelder følgende:

 • Veien må være regulert til offentlig
 • Ønsker grunneier refusjon av sine utgifter for veiopparbeidelsen er dette betinget av at Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten fatter et vedtak etter Plan- og bygningslovens§ 18-1 og§ 18-3 (Plan- og bygningsetaten må kontaktes vedrørende dett e). I dette tilfellet vil også bakenforliggende eiendommer som har adkomst til veitiltaket, kunne kreves for refusjon av utbyggeren som har fått pålegget.

Dersom Plan- og bygningslovens§ 18-1 og 18-3 ikke legges til grunn for veit iltaket, må i tillegg til pkt. 1 følgende punkter oppfylles:                                   –

 • Enighet (inngå avtale) om at alle grunneiere langs med den aktuelle veistrekningen vil avstå nødvendig grunn til veiopparbeidelsen. Ønsker vedkommende grunneier refundert deler av veikostnadene, anbefales det forhandlinger og avtale med de andre grunneierne langs Alle kost nader, både prosjektering og gjennomføring av veianlegget, ligger hos den private grunneier/tiltakshaver.
 • Det må utarbeides komplette byggeplaner av kompetent konsulent. Planene skal godkjennes av Bymiljøetaten.
 • Veitiltaket er søknadspliktig til Plan- og bygningsetaten.
 • Privat grunn som medgår til veianlegget skal overskjøtes vederlagsfritt til Oslo Kommune
 • Veianlegget må være opparbeidet i henhold til godkjente Når veien er opparbeidet, godkjent, og det er underskrevet en overtakelsesprotokoll med Bymiljøet at en, overtas veien til offentlig drift- og vedlikehold.

Det vil bli en befaring med Oslo kommune når vi igjen kan se asfalt.

Veilagets tanker om dette:

Hva vil dette koste hver enkelt oppsitter.

Vil vi kunne forvente lik eller dårligere standard på veinettet vår?

Hvordan vil brøytingen bli nå veinettet er offentlig. I dag er det veilaget som holder daglig kontakt og sørger for at det er kontinuitet på brøyting/skraping og strøing.

Hilsen Sørbråten Veilag

Dokumentet kan lastes ned her:

Referat fra årsmøte i Sørbråten veilag 14 mars 2018