Innkalling til årsmøte 2018

Årsmøte i Sørbråten Veilag avholdes Onsdag 14. mars klokken 20.00 i Sørbråten Velhus, Adresse: Sørbråtveien 86, 0891 Oslo

Dagsorden:

Konstituering

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Godkjenning av innkalling
 5. Valg av to personer til å signere protokollen

Årsberetning og regnskap

 1. Årsberetning 2017
 2. Regnskap og balanse 2017

Saker til behandling

 1. Budsjett 2018
 2. Valg
 3. Vegrepresentanter

Sak 6: Årsberetning Sørbråten Veilag 2017.

Veilagets styre har bestått av Arild Pedersen (leder), Magga Fjelltun (Kasserer), Steinar Glomnes (sekretær) og Gunnar Svendsen (varamedlem).

Veilagets styre har som oppgave å forvalte Sørbråten Veilag sine veier på best mulig måte, utarbeide fremdriftsplaner for vedlikehold og utbedring av veiene.

Det er avholdt 4 møter i veilagets styre i 2017/18 og en felles dugnad i september.

Veilagets aktiviteter i 2017

I sommer ble det asfaltert 400 meter i Sørbråtveien nordover fra avslutningen året før. Det ble også frest og asfaltert på nytt, der vi reklamerte på arbeidet i 2016. I tillegg ble det reparert med asfalt i to hull som var ødelagt av anleggsmaskin (gravmaskni med stålbelter).

Det har gjennom året vært vedlikehold av grusveiene med påfyll av toppdekke. Det er også gjennom året blitt renset opp i grøfter og beskjæring av busker langs Sørbråtveien. Vintervedlikeholdet har i perioder vært krevende å følge opp og det har gått med betydelig tid i dette arbeidet. Med nye personer hos entreprenøren har vi jobbet mye med å tilføre dem lokal kunnskap og erfaring i forhold til vintervedlikehold hos oss. Vi er invitert til oppfølgingmøte før neste vintersesong.

Veiskilting på Sørbråten

Oslo Kommune, Bymiljøetaten, har etter vår henvendelse i 2016, gjort målinger og vurderinger og kommet frem til et ønske om skiltvedtak, som Statens Vegvesen må godkjenne. Saken vår står foreløpig der.

Oslo Kommune , Bymiljøetaten oversendt følgende til Statens Vegvesen for behandling:

Forslag om endring av fartsgrenser – Sørbråten

I forbindelse med gjennomgang av fartssoningstiltaki bydel Nordre Aker ønsker Bymiljøetaten (BYM) å endre fartsgrensene i Sørbråtveien, Rundmyrveien, Movassbakken og Stårputtveien som ligger i Maridalen og som er private veier som driftes av Oslo kommune.

Enkelte gamle, privateveier har blitt vinterdriftet av kommunen fordi de ble ansett av kommunen for attraktive for andre enn kun beboere å benytte. Dette betegnes som såkalte velveier og er en ordning som ikke inngås lengre. Sørbråten Veilag ønsker å opprettholde den kommunale driften og har henvendt seg til oss med ønske om fartsgrenseskilt. Det er noe fremmedkjøring i området, blant annet er det adkomst til Movatn togstasjon og turgåere parkerer i området i forbindelse med besøk til marka. Det ble gjort en vurdering i sammenheng med fartssoningsarbeidet med bydel Nordre Aker.

Oslo Kommune, Bymiljøetaten anmoder Statens vegvesen om å fatte følge vedtak:

Forslag:

 1. Definere Sørbråtveien fra Snippen til enden til å ligge innenfor tettbygd strøk.
 2. Endre fartsgrense fra 80 km/t til 30 krn/t som følger dagens parkeringssone og inkluderer Sørbråtveien, Rundmyrveien, Movassbakken og Stårputtveien med tilliggende blindveier som har adkomst til disse

 Veilagets plan for 2018:

Fortsettelse av asfaltering av Sørbråtveien fra avslutningen i 2017 og videre nordover i henhold til budsjett og plan. Det vurderes nytt toppdekke i Laulundveien, det er hentet inn tilbud fra entreprenø.rDet er satt av midler til uforutsette hendelser og det er viktig at veirepresentantene varsler styre så tidlig som mulig om skader eller andre typer veivedlikehold.

Vi ser at våre veier påføres både skader og ekstra slitasje på grunn av stor byggeaktivitet med anleggsmaskiner som kjøres på veiene. Dette medfører at vi må sette av mere midlertil reparasjoner i 2018.

Det vil i 2018 jobbes videre med annen trafikksikring i tillegg til skilting, som f. eks. vurdering av autovern på utsatte. strekninger.

Veilaget ønsker å takke alle som har bidratt med veiarbeider og dugnader i 2017.

Sørbråten Veilag

Arild Pedersen Leder

Forslag til vedtak: Årsberetningen er godkjent.

 Sak 7:    Regnskap og balanse 2016

 

Regnskap Veilaget

 

2017

 

2016

 

2015

Resutalregnskap (Note)
 

Inntekter

Byggavg.tung transport. 20 000,00 4 100,00 400,00
Vei kontingent totalt 459 044,51 457 149,30 455 552,03
Renteinntekter 195,58 284,83 237,13
Sum inntekter 479 240,09 461 534,13 456 189,16
 

Utgifter

Maskinelt arbeide (1) 435 866,50 476 932,75 404 320,00
Administrasjon+porto+ADSL(2)

Gebyrer

23 262,23 32 998,80 20 132,50
Sum Kostnader 459 128,73 509 931,55 424 452,50
Årets resultat 20 111,36 -48 397,42 31 736,66

 

 

Balanse pr 31.12

 

Eiendeler

2017 2016 2015
Bank Veilag 26 124 , 22 6 012,86 54 410,28
Sum eiendeler 26 124,22 6 012,86 54 410,28
 

 

Gjeld og Egenkapital

Egenkapital 1.1

 

 

 

6 012,86

 

 

 

54 410,28

 

 

 

22 673,62

Årets resultat 20111,36 -48 397,42 31 736,66
Sum egenkapital 26 124,22 6 012,86 54 410,28
 

 

Gjeld

 

 

0

 

 

0,00

 

 

0,00

Sum gjeld og egenkapital 26124,22 6 012,86 54 410,28

 

Sørbråten 28.01.2018

Noter 2017

Note 1 Maskinelt arbeide

 

Innkjøp Puck m.m. 28.363,00
Asfaltering m.m. 407.503,50
SUM 435 .866,50

Asfaltering er utført av Skanska Asfaltering

Note 2 Administrasjon Porto ADSL

Porto forsendelse og trykk 9.400,75

ADSL 5. 799,00
Inkasso 6.025,88
Rekvisita                              1.976 60
Gebyr 60.00

SUM                                       23.262 23

Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes.

Sak 8: Budsjett 2018

Veilagets styre foreslår følgende budsjett for 2018:

Veikontingent 540 000,00
Veikontingent Ørfiske Vel 39 089,70
579 089,70
 

Oppgradering/asfaltering/sikring

 

470 000,00

Vei-.edlikehold sommer 40 000,00
Porto/papir/blekk/nett/Inkassoavtale 20 000,00
Staten innkrevingsentral 10 000,00
Uforutsett 30 000,00
570 000,00
Resultat 9 089,70

 

Forslag til vedtak: Budsjettforslaget for 2017 vedtas.

 

Sak 9 Valg

Det skal velges personer til følgende roller:

 • Styreleder
 • Sekretær
 • Revisor

Sak 10 Vegrepresentanter

Oversikt over vegrepresentanter:

Laulundveien John Martin Dervå
Kroken Ragnar Semundseth
Kudalsveien John Arne Gjertsen
Minåsveien Fredrik Eldorhagen
Movassbakken Øystein Varahaugvik
Rundmyrveien
Stårputtveien Geir Svendsen
Sørbråtveien (nord for Snippen) Jan Oseth
Sørbråtveien (nord for velhus) Gunnar Svendsen
Sørbråtveien (sør for vellhus) Terje Tyskeberget
Sørhellinga Morgan Bunes
Sørstien Therese Graff
Sørsvingen Jan Arve Thonvald
Torstølveien Eivind Selvig

Forslag til vedtak: Oversikten tas til orientering.

Dokumentet kan lastes ned her:

Sørbråten Veilag Innkalling årsmøte 2017