Grave fra Brekke til Sørbråten

Siden forrige status har vi hatt et veldig positivt møte med Viken Fiber. Dette møtet resulterte i at vi nå jobber med å finne graver(e) til prosjektet innenfor vårt budsjett på inntil 10.000 per eiendom. Graving er en stor del av kostnaden i vårt prosjekt, derfor har Viken gitt oss i oppgave å finne fornuftige løsninger på dette. Deres erfaring er at lokale gravere med lokalkunnskap klarer å grave vesentlig rimeligere enn det eksterne entreprenører gjør.  Dersom vi finner graver(e) og dekker denne kostnaden, er utspillet fra Viken Fiber at de dekker alle andre kostnader (foruten grøft på egen tomt).

Som kartet viser er planen å grave fra Brekke sør i Maridalen, over alle jordene, innom bebyggelse i Maridalen før fiberen svinger seg opp til alle som ønsker fiber på Sørbråten.

Med mange gravemaskiner i området og forhåpentligvis stor dugnadsånd,  håper vi nå at prosjektet kan realiseres.

Det skal graves et sted mellom 16 og 18 km (foreløpig anslag).  Totalt regner vi med at det blir ca 160 eiendommer som skal ha fiber i Maridalen og Sørbråten. Det er disse 160 som skal dekke kostnaden med å grave disse kilometerne.

Gruppa er i dialog med de åpenbare entreprenørene vi har i området, og dialogen så langt har vært positiv og viljen til å få til dette er stor! Neste steg er å detaljere gravetraseer for å få et tydelig kostnadsbilde. Det er derfor viktig at alle som tror de ønsker fiber nå melder dette inn slik at fiberen ikke går deg hus forbi!

Dersom det finnes flere gravere blant oss som ønsker å bidra er vi veldig interessert i å få tips om dette. Du finner graveinstruks her. Graveinstruksen gjelder for felles grøft, ikke den dere selv graver på egen tomt. Som nevnt tidligere stilles det ingen krav til egen grøft.

Vi har ingen skriftlige avtaler med noen parter enda, så foreløpig er denne informasjonen basert på dialog og sterke ønsker fra oss.

Mvh

Fibergruppa i Maridalen og Sørbråten.