Protokoll fra årsmøtet i Sørbråten Vel, 2017

Årsmøtet ble holdt onsdag 22. mars 2017, i Sørbråten Velhus kl.19:00 – 19.55. Styrets leder åpnet møtet med ett minutts stillhet til minne om medlemmer som har gått bort det siste året.

Sak 1: Konstituering

 1. Styrets leder, Aud-Karin Ebeltoft, åpnet møtet. Hun ble også valgt som leder.
 2. Christine Baalsrud lngeborgrud ble valgt som referent
 3. Innkallingen ble godkjent uten innvendinger
 4. Stian Fossum og Lars Dugstad ble valgt til å signere protokollen.
 5. Erik Leirdal og Stian Fossum ble valgt til tellekorps ved behov.

Sak 2: Vellet – Årsberetning 2016

Styrets tillitsvalgte presenterte seg. Styrets leder viste til årsberetningen. Denne ble tatt til etterretning av årsmøtet, og følgende kommentarer og spørsmål til årsmeldingen noteres før regnskap og budsjett behandles.

 • Det kom spørsmål om hvorvidt det vil bli avholdt Rusken aksjon i tillegg til planlagte dugnad ved velhuset i mai. Dette vil bli draftet i styret.
 • Videre kommenteres det at avtalen med idrettslaget går ut neste år, og det ønskes en pekepinn på hvordan styret stiller seg til videre avtale. Styrets leder bekrefter at styret er positiv til videre samarbeid, og vil undersøke nærmere detaljer rundt når nåværende avtale går ut.
 • Det kommer spørsmål rundt styrets involering i adkomsten til badebrygga ved Movann. Styrets leder redegjør for kommunikasjon med Jernbaneverket. Idrettslaget planlegger ankomst under jernbanellnja, noe Jernbaneverket har vært positiv til. Jernbaneverket vil imidlertid ikke ha ansvar for ankomsten. Leder for idrettslaget Jan Ole Bjømholt supplerer med at vellet har avtalefestet bruk av området til badeformål med Jembaneverket. Videre er det blitt søkt og innvilget støtte i form av kr 200.000 fra Jernbaneverket til dette. Det forespeiles at adkomsten vil ferdigstilles medium mai i år.
 • Det kommer en kommentar om at det ved Movann stasjon inn mot marka (mot Kvernbekken) har blitt satt opp et gjerde, og det er uklart hva som er bakgrunnen for dette. Styret vil avklare hvorvidt Jernbaneverket eller Oslo kommune har ansvar for det.
 • Det kommenteres også at tunellen ved Snippen stasjon oppleves utrygg og at det ønskes en undersøkelse av om denne må det boltes bedre. Dette vil tas videre med jernbaneverket av styret
 • Gisle Haavaag redegjor til slutt for fibergruppas arbeid.

I. Regnskap 2016

Forslag til vedtak: Det framlagte regnskap for 2016 godkjennes.

Vedtak: Regnskapet godkjennes

II Budsjett 2017

Forslag til vedtak: Budsjett for 2017 godkjennes.

Vedtak: Budsjettet godkjennes

Sak 3: Forslag fra styret

Forslag til vedtak Årlig medlemskontingent økes til kr 500, gjeldende fra 2018

Det kommer spørsmål fra salen om de som har flere parceller skal betale for hver eiendom. Det vises til de gjeldende vedtekter, der dette bekreftes og at forslaget til vedtak ikke innebærer noen endring av dette. Det kommer også spørsmål vedrørende tomter som ikke kan bebygges, og om hvorvidt satsen for medlemskontingent (kr. 100) skal økes også for disse. Det klargjøres fra styret at forslaget om endring av årlig medlemskontingent ikke gjelder for andre satser enn den som er på kr. 450 i dag.

Vedtak: Forslaget godkjennes, uten andre kommentarer enn ovennevnte.

Sak 4: Innkomne forslag

Det har ikke kommet inn forslag til styret.

Sak 5: Valg av tillitsvalgte

De som ble takket av som tillitsvalgte, var Eva Therese Graff, Christne Baalsrud lngeborgrud, Gry Tove Jæger og Kristin Dale Selvig (vara)

I. Valg av nytt styre

Valgkomiteen har følgende forslag til nytt styre, presentert av Erik Engblad.

Leder:

 • Aud-Karin Eboltoft, 2017-2018

Kasserer:

 • Ivar Hordoes,  2016-2018

Styremedlemmer:

 • Michael Wendell, 2016-2018
 • Gisle Haavaag, 2017·2019
 • Margit Ulrichsen (ny), 2017-2019
 • Martin Molmen (ny), 2017-2019
 • Fredrik Biong, 2016-2018

Varamedlemmer:

 • Erik Leirdal (ny), 2017-2019
 • Marte Sollund (ny), 2017-2019

Revisor:

 • Bjørn Holter,  2016-2018

Vedtak: Martin Molmen og Margrt Ulrichsen velges ved akklamasjon til nye styremedlemmer. Erik Leirdal og Marte Sollund velges ved akklamasjon til nye varamedlemmer

II. Valg av ny valgkomité

Styret foreslår følgende utgående styremedlemmer til valgkomité for 2017-2019: Therese Graff, Chrstine Baalsrud lngeborgrud og Kristrn Dale Selvig.

Vedtak: Styrets forslag til ny valgkomité godkjennes ved akklamasjon.

Signert av:
Christine Baalsrud lngeborgrud(referent)

Stian Fossum

Lars Dugstad

Protokoll fra Årsmøte 2017 kan lastes ned og leses her