Referat fra årsmøte i Sørbråten veilag 9. mars 2016

Sak 1-5: Konstituering av årsmøtet

Styrets leder Arild Pedersen åpnet årsmøtet.

Trond Herland ble valgt som møteleder, Ragnar Semundseth ble valgt til referent. Fredrik Eldorhagen og Jan Oset ble valgt til å signere protokollen.

Innkallingen ble godkjent av årsmøtet.

Sak 6: Årsberetning

Styreleder Arild Pedersen informerte om veilagets aktiviteter i 2016, som beskrevet i årsberetningen.

Asfaltering av veiene på Sørbråten er den viktigste saken veilaget arbeider med. I tillegg brukes det mye tid på å følge opp entreprenøren som har ansvaret for vintervedlikeholdet på veiene.
Årsmøtet tok årsberetningen for 2015 til etterretning.

Sak 7: Regnskap og balanse

Det ble gitt en orientering om regnskapet for veilaget. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

Sak 8: Budsjett for 2016

Styret hadde i utgangspunktet foreslått en økning i veilagskontingenten på 20 prosent. Etter å ha tatt en ny vurdering av behovet for dette, valgte styret å trekke forslaget på årsmøtet. De planlagte asfalteringsarbeidene vil ta noe lenger tid å gjennomføre, men styret mener dette er akseptabelt.

Budsjettet for 2016 ble vedtatt av-årsmøtet. Veilagskontingenten økes ikke.

Sak 9: Ansvar for veiene på Sørbråten

Veiene på Sørbråten (nord for Snippen) er private, men det er kommunen som har ansvaret for vintervedlikehold, belysning og skilting. Dette har spart veilaget for store utgifter. Veilaget jobber for at kommunen skal overta hele ansvaret for veiene på Sørbråten.

Årsmøtet diskuterte fordeler og ulemper ved at kommunen eventuelt overtar veiene. En forutsetning for at kommunen skal overta veien kan være at veibredden må økes, og at oppsittere dermed må avgi grunn. Dette er spørsmål som må utredes nærmere.

Årsmøtet vedtok at det nedsettes en arbeidsgruppe som kan jobbe videre med dette, i samarbeid med Sørbråten vel.

SAK 10. Forslag om vedtektsendringer for Sørbråten veilag

Årsmøtet vedtok endringer i følgende vedtekter, i tråd med forslagene i innkallingen:
§ 14 om arbeidsutvalg og veirepresentanter, § 15 om kontingent, § 16 om særavgift for ekstraordinær bruk av veiene og § 20 om ansvar for skader på veiene.

§ 22 ble vedtatt med en justering, slik at paragrafen lyder: Utbyggere skal melde fra til veilaget når det etableres nye avkjøringer til felles avkjørsler/veier. Ved etablering eller utbedring av avkjøringene må det sikres tilstrekkelig drenering, slik at vann ledes bort fra veiene.

Vedtektsendringene ble vedtatt med mer enn 2/3 flertall.

SAK 11: Innsendt forslag om autovern i Stårputtveien

Styret hadde i årsmøteinnkallingen følgende kommentar til forslaget: Styret er enig i at Stårputtveien er farlig på vinterstid, og at det er fornuftig å vurdere oppsetting av autovern. Styret vil innhente priser, og legger dette inn i plan over ved likehold som skal gjennomføres de neste årene.

Årsmøtet tok styrets kommentar til ett etterretning.

SAK 12: Innsendt forslag om oppsetting av skilt

Styrets forslag ble vedtatt av årsmøtet.

SAK 13: Innsendt forslag om trafikksikkerhet på Sørbråten

Årsmøtet diskuterte hvordan man best kan jobbe for økt trafikksikkerhet på Sørbråten. Det var bred enighet om at dette er et viktig tema, og at det er nødvendig med bedre skilting for å sikre lav fart i området.

Det konkrete forslaget fikk fem stemmer, og ble ikke vedtatt. Årsmøtet vedtok imidlertid at styret skal fortsette arbeidet for å få Oslo kommune til å sette opp skilt (som beskrevet i innkallingen). Årsmøtet vedtok også at veilaget setter opp et privat skilt på Snippen, med informasjon om at det er private veier på Sørbråten og at kjøring skjer på eget ansvar.

SAK 14: Valg

Styreleder Arild Pedersen, varamedlem Gunnar Svendsen, revisor Bjørn Holter og sekretær Ragnar Semundseth var på valg. De tre første hadde sagt seg villige til å fortsette, mens sistnevnte ønsket avløsning. Valgkomiteen foreslo Steinar Glomnes som nye sekretær.

Det nye styret ble valgt ved akklamasjon.

 

Signert: Fredrik Eldorhagen og Jan Oseth

 

Dokumentet kan lastes ned her:

Referat fra årsmøte i Sørbråten veilag 9 mars 2016-1