Referat fra årsmøtet i Sørbråten vel 18. mars 2015

Møtet åpnet med et minutts stillhet til minne om de som har gått bort det siste året.

SAK 1: Konstituering

Sørbråten Vels leder Therese Graff åpnet møtet, og ble valgt som møteleder. Ragnar Semundseth ble valgt som referent.

Innkallingen ble godkjent.

Geir Ingeborgrud og Geir Svendsen ble valgt til å signere protokollen.

SAK 2: Årsberetning

Styrets leder visk til årsberetningen. Denne ble tatt til etterretning av årsmøtet.

Det ble henvist til regnskapet, som presentert i innkallingen til årsmøtet. Det var en liten økning i leieinntektene i fjor, sammenlignet med året før. Det kom også inn mer i kontingenter enn året før. En hovedutgift i inneværende år var snøfangere montert på velhuset.

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

I budsjettet for 2015 settes det av 80.000 kroner til utbedring av avløpsanlegg/septik. Det budsjetteres med et underskudd i 2015 på grunn av dette.

Styret gjorde oppmerksom på store fuktskader i kjelleren på velhuset, som det også må gjøres noe med i tiden fremover.

Budsjettet ble vedtatt på årsmøtet.

SAK 3: Forslag fra styret

Styret hadde foreslått tre endringer i vedtektene.

Ansvar for velveier §2B, «sommer- og vintervedlikehold av vellets veier.»

Styret foreslo at dette fjernes fra vellets vedtekter, da veilaget nå sitter på det ansvaret.

Endringen ble vedtatt på årsmøtet.

 

§4 Styret: «Årsmøtet velger to (2) revisorer med vararepresentanter».

Styret foreslo å endre dette til «Årsmøtet velger én (1) revisor med vararepresentant.

Dette ble foreslått på årsmøtet i 2014, og styret har ikke funnet behov eller regler som tilsier at det er behov for to revisorer.

Årsmøtet vedtok endringen, men under forutsetning at styret sjekker at dette er i tråd med gjeldende lover og regler.

 

§5 Styrets plikter: «Sekretær fører vellets protokoll og medlemskartotek» og «Kasserer har ansvaret for regnskap, herunder innbetaling av kontingenter», ble foreslått endret til «Sekretær fører vellets protokoll» og «Kasserer fører vellets medlemskontingent og har ansvaret for regnskap, herunder innbetaling av kontingent».

Årsmøtet vedtok følgende endring: «Sekretær fører vellets protokoll» og «Kasserer fører vellets medlemskartotek, og har ansvaret for regnskap, herunder innbetaling av kontingent».

SAK 4: Innkomne forslag

Styret hadde fått en forespørsel fra Rolf Wangen: «Forespørsel om konstituering av veilaget er gjort på feil grunnlag».

Styret hadde skrevet følgende i innkallingen: Styret i Sørbråten vel oppfatter det slik at dette er en sak som gjelder veilaget, ikke vellet. Forslag om å sammenslå veilag og vel ble behandlet på årsmøte i 2014. Dette ble enstemmig nedstemt. Vi anser derfor saken som avsluttet for vellet.

Årsmøtet ga sin tilslutning til styrets vurdering om at saken anses avsluttet.

SAK 5: Valg

Aud Karin Ebeltoft var ny kandidat til ledervervet. Nåværende styreleder Therese Graff hadde sagt seg villig til å fortsette som ordinært styremedlem. Kasserer Stig Olav Rognstad var på valg og hadde sagt seg villig til å fortsette et år til hvis han fikk med seg en co-driver som kan overta på neste årsmøte.

I tillegg stilte følgende som kandidater til styret: Christine Baalsrud lngehorgrud, Ivar Hordnes, Gisle Haavaag og Gry Jæger.

De nye styremedlemmene ble enkeltvis valgt ved akklamasjon.

Følgende går ut av styret i Sørbråten vel: Marit Segerstråle, Karen Allouche, Heidi Wettergren, Kristian Rodland og Erik Engblad.

De utgående styremedlemmene ble valgt til valgkomite for årsmøtet 2016.

Orienteringssaker

Renseanlegg:

Gisle Haavaag orienterte om et problem knyttet til minirenseanlegg med tilbakespyling. Det er viktig at tilbakespylingen går til en dreneringsgrøft, og ikke ut i gråvannsanlegget. Tilbakespyling er en måte å rense membranfilteret i minirenseanlegget på, og hvis dette vannet ledes direkt inn i gråvannsanlegget vil jern/mangan/humus kunne tette dysene og filtermassen. Siden det er mye jern i råvannet på Sørbråten, er det trolig mange som har renseanlegg med tilbakespyling. En annen utfordring er at noen av renseanleggene bruker en type klortilsetning. Hvis klor kommer i gråvannet, kan dette ødelegge de biologiske filtrene i anlegget.

Bredbånd:

Giske Haavaag orienterte også om arbeidet med å skaffe bredbånd til Sørbråten. Dette har vist seg å være vanskelig. Vi trodde vi hadde en god løsning med «Direct Connect / Breiband.no», men dette viser seg å være svært mangelfullt. Leverandøren klarer ikke å levere som lovet. Det er dessuten vanskelig å komme gjennom på kundeservice og få hjelp. Etter en noe håpløs kamp mot et firma som ser ut til å være mer interessert i å tjene penger enn å oppfylle forpliktelsene sine, valgte jeg å så fra meg ansvaret som kontaktperson for velet mot «Direct Connect / Breiband.no». Jeg har imidlertid ikke gitt opp å skaffe oss en brukbar internettforbindelse og har sagt meg villig til å fortsette å jobbe for en løsning på noe lengre sikt. Kravet til å «være på nett» vil bare øke og vi må nok innse at det vil være riktig å jobbe for en helt annen øsing som er mer fremtidsrettet. En mulig løsning kan være å koble seg på fibernettet som går parallelt med jernbanen. Det krever imidlertid en avtale med et selskap som eier dette. Hvis dette skal være kommersielt interessant for selskapet, er det trolig nødvendig at mange beboere knytter seg til en slik avtale.

 

 

Signert:

Geir Ingeborgrud

Geir Svendsen

 

Signert protokoll fra Årsmøtet 2015 kan lastes ned her

referat 2015 årsmøte sørbråten-r